Listado materias optativas 4º curso

As materias optativas xerais de 4º curso, común a tódolos Graos que se imparten na EEI son as seguintes: 

Materia
1º parte
2º parte
 Compoñentes eléctricos de vehículos Campus Cidade
 Inglés técnico I Cidade Campus
 Inglés técnico II Campus Cidade
 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos Cidade Campus (inglés)
 Programación avanzada para a enxeñería Cidade Campus
 Seguridade e hixiene industrial Cidade Campus
 Tecnoloxía láser Campus Cidade (inglés)