Calidade

Co obxectivo de favorecer a mellora continua das titulacións impartidas na Escola de Enxeñería Industrial (EEI), garantindo un nivel de calidade que facilite a súa acreditación, considérase necesario desenvolver un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC).

O SGIC da Escola de Enxeñería Industrial foi deseñado acorde ó Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-Catalunya e ACSUG. Desta forma todos os títulos oficiais de grao e mestrado impartidos na Escola de Enxeñería Industrial axústanse ó establecido nos Reais Decretos 1393/2007 e 861/2010 (que modifica o anterior), polos que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais e desenvolven as directrices Europeas en materia de calidade impulsadas por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).