Eleccións dos membros da Comisión Permanente da EEI e da Xunta de Titulación da EEI (2019)

Xunta Electoral

A Xunta Electoral de Centro para o curso 2018/2019 está composta, de acordo ó sorteo público realizado con data 2 de novembro de 2018, polos seguientes membros:

 1. Presidente (Director da EEI): Pardo Froján, Juan Enrique
 2. Secretario (Secretario da EEI): Izquierdo Belmonte, Pablo
 3. Personal docente e investigador
 • Titular: Armesto Quiroga, José Ignacio
 • Suplente 1: Cabaleiro Núñez, Manuel
 • Suplente 2: López Sánchez, Óscar
 1. Estudantes
 • Titular: Iglesias Martínez, Pedro
 • Suplente 1: Arias González, Héctor
 • Suplente 2: Valderrama Bande, Manuel Antonio
 1. Personal de administración y servicios
 • Titular: Ordax, Jesús Joaquín
 • Suplente 1: Dorrio Rodríguez, Araceli
 • Suplente 2: Vieito Fernández, Mª Begoña

Calendario electoral

Segundo o aprobado na sesión ordinaria da Xunta Electoral realizada con data de 2 de abril de 2019, o calendario electoral queda como sigue:

 • 12 de abril de 2019:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 15 ó 26 de abril de 2019:
  • Reclamacións ós censos provisionais (ata as 14.00 horas)
 • 30 de abril de 2019:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 2 ó 10 de maio de 2019:
  • Presentación de candidaturas
 • 14 de maio de 2019:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 15 ó 23 de mayo de 2019:
  • Reclamacións ás candidaturas provisionales (ata as 14.00 horas)
 • 27 de maio de 2019:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 28 de maio ó 3 de xuño de 2019:
  • Campaña electoral
 • 5 de xuño de 2019:
  • Xunta de Escola na que se elixirán ós membros da Comisión Permanente e da Xunta de Titulación.

As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas podrá realizarse na Área de Apoio a Centro e Departamentos o no Negociado de Asuntos Xerais de cualquera das sedes da EEI de 9.00 a 14.00 horas. 

 

Censos provisionais (Comisión Permanente e Xunta de Titulación)

Censos definitivos

Actualizouse o censo do Sector C estudantes

Non recibindo ningunha reclamación dos restantes censos, convértense en definitivos.

 

Formularios

Para a presentación de candidaturas, débese de usar os seguintes formularios: mpreso de candidatura Comisión Permanente e impreso de candidatura Xunta de Titulación

En caso de presentarse a ambas Comisións (Comisión Permanente e Xunta de Titulación) debe cubrir e entregar ambos os formularios.

O prazo de presentación de candidaturas, segundo calendario electoral aprobado e publicado, comeza o próximo 2 de maio e finaliza o vindeiro venres 10 de maio de 2019.

 Proclamación provisional de candidaturas

Candidaturas provisionais Comisión Permanente

Candidaturas provisionais Xunta de Titulación

 

Proclamación definitiva de candidaturas

Candidaturas definitivas Comisión Permanente

Candidaturas definitivas Xunta de Titulación

 

Resultado definitivo de las Elecciones a miembros de la Comisión Permanente y Junta de Titulación de la Escuela de Ingeniería Industrial


A Xunta Electoral acordou concluir o proceso electoral en todos os sectores e proclamar as candidaturas definitivas como representantes electos, como se recoll no Acta da Xunta de Escola do 5 de xuño de 2019  en nos siguintes certificados:

Miembros electos da Comisión Permanente

Miembros electos da Xunta de Titulación