Indicadores

Neste apartado amósanse os indicadores do Programa determinados polo Sistema de Garantía de Calidade. Estes indicadores poden consultarse no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.

Para unha mellor accesibilidade, recóllense desglosados por curso académico: